EJS Tax & Consulting B.V., gevestigd aan Laan van Oversteen 20, 2289 CX Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Contactgegevens:

Laan van Oversteen 20
2289 CX Rijswijk
0857430320
info@ejstc.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

EJS Tax & Consulting B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Burgerlijke staat
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

EJS Tax & Consulting B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

–           Burgerservicenummer (BSN);
–           De (financiële) informatie die u ons heeft verstrekt voor de fiscale werkzaamheden die wij          voor u uitvoeren.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

EJS Tax & Consulting B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–           Het uitvoeren van de werkzaamheden die zijn overeengekomen in de overeenkomst;
–           Het afhandelen van uw betaling;
–           U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen            voeren;
–           U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
–           EJS Tax & Consulting B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht       zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

EJS Tax & Consulting B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

EJS Tax & Consulting B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in verband met de navorderingstermijn van de Belastingdienst 12 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

EJS Tax & Consulting B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken. Hiermee wordt eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd. EJS Tax & Consulting B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens worden met uw toestemming verstrekt aan de Belastingdienst. Voor het verwerken van uw gegevens gebruiken wij de volgende softwaresystemen:

–           Exact Online (voor het factureren en de boekhouding, en het registreren van uw             persoonsgegevens);
–           Elsevier Nextens (voor het opstellen en indienen van de belastingaangifte(n) en de eventuele      aanslagcontrole;
–           Onze e-maildatabase in Microsoft Office 365;
–           Onze beveiligde server;
–           Regulatory Lab, voor het vastleggen van de WWFT-gegevens.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

EJS Tax & Consulting B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EJS Tax & Consulting B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EJS Tax & Consulting B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ejstc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

EJS Tax & Consulting B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EJS Tax & Consulting B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ejstc.nl