Algemene Voorwaarden Dienstverlening

februari 2016
gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag onder nummer 4/2016

1.        Toepasselijkheid en gehele overeenkomst

 

(a)      De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cliënt en EJS Tax & Consulting B.V., behoudens voor zover de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden ingevolge wet- of regelgeving of op grond van een schriftelijke overeenkomst is uitgesloten of beperkt en behoudens wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

(b)     De Opdracht vormt de gehele overeenkomst tussen Cliënt en EJS Tax & Consulting B.V. met betrekking tot de Diensten. Al hetgeen vóór de totstandkoming van de Opdrachtbevestiging is voorgevallen en besproken wordt buiten beschouwing gelaten bij de uitleg van de Opdracht, tenzij datgene specifiek in de Opdrachtbevestiging is opgenomen. De Opdracht treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, offertes, afspraken en mededelingen met betrekking tot het onderwerp van de Opdracht. Wijzigingen in de Opdracht zijn uitsluitend geldig wanneer zij op schrift zijn gesteld, met dien verstande dat de omvang van de Diensten als omschreven in de Opdrachtbevestiging door partijen in overleg schriftelijk kan worden gewijzigd, waaronder begrepen per e-mail of per fax. Alle Opdrachten worden aangegaan onder de voorwaarde van voorafgaande identificatie en – voor zover vereist – verificatie van de Cliënt en diens vertegenwoordigers alsmede andere toetsing zoals vereist bij of krachtens Nederlandse en buitenlandse wetgeving en beroeps- en gedragsregels. Wanneer EJS Tax & Consulting B.V. reeds een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt (b.v. door informatie te verzamelen, het project in te plannen of een eerste advies te verlenen), treedt de Opdracht in werking met ingang van de aanvang van die werkzaamheden en zal Cliënt EJS Tax & Consulting B.V. die inspanningen vergoeden, ook indien uiteindelijk geen Opdracht tot stand komt.

(c)      De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Cliënt en EJS Tax & Consulting B.V. ondertekende Opdrachtbevestiging door EJS Tax & Consulting B.V. is ontvangen en heeft – voor zover van toepassing – terugwerkende kracht tot het moment waarop EJS Tax & Consulting B.V. de werkzaamheden heeft aangevangen.

(d)     Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

(e)     De Opdracht geldt uitsluitend tussen Cliënt en EJS Tax & Consulting B.V. met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. EJS Tax & Consulting B.V. kan bij de uitvoering van de Opdracht andere EJS Tax & Consulting B.V. Entiteiten of – met toestemming van Cliënt – Hulppersonen betrekken.

(f)       Cliënt kan uitsluitend EJS Tax & Consulting B.V. aanspreken uit hoofde van de Opdracht. Partijen zijn beide onafhankelijke contractspartijen en zijn niet aan te merken als elkanders vertegenwoordiger, distributeur, (joint-venture) partner, mede-eigenaar of vermogensbeheerder. EJS Tax & Consulting B.V. kan uitsluitend als vertegenwoordiger van Cliënt optreden op grond van een door beide partijen ondertekende, schriftelijke volmacht.

(g)      EJS Tax & Consulting B.V. blijft jegens Cliënt verantwoordelijk voor alle Diensten uit hoofde van de Opdracht, met inbegrip van Diensten die door EJS Tax & Consulting B.V. of door een Hulppersoon zijn verricht. Voor zover zulks ingevolge het toepasselijke recht is toegestaan, zal EJS Tax & Consulting B.V of Hulppersoon aansprakelijk zijn jegens Cliënt en zal Cliënt op geen enkele wijze een Claim instellen jegens een EJS Tax & Consulting B.V. of een Hulppersoon in verband met de Opdracht. EJS Tax & Consulting B.V. en Hulppersonen kunnen zich als begunstigden beroepen op bepalingen in de Opdracht. Behoudens EJS Tax & Consulting B.V. kunnen personen die geen partij zijn bij de Opdracht geen nakoming vorderen van het bepaalde in de Opdracht. De Opdracht kan zonder toestemming van derden worden gewijzigd.

(h)     Wanneer Cliënt en de materieel belanghebbende bij de uitvoering van de opdracht twee verschillende natuurlijke of rechtspersonen zijn en de één een aandeelhouder, eigenaar, vennoot, bestuurder, commissaris of Groepsmaatschappij is van de ander, garandeert Cliënt dat de (andere) materieel belanghebbende(n) onverkort instemt (instemmen) met het bepaalde in de Opdracht, bij gebreke waarvan Cliënt EJS Tax & Consulting B.V. vrijwaart van alle Schade voortvloeiende uit de schending van deze garantie.

2 Verplichtingen partijen

 

2.a Verplichtingen van Cliënt

(i)       Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen dat de (aard en omvang van de) Diensten in overeenstemming zijn met diens behoefte.

(ii)      Cliënt is gehouden medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Diensten door EJS Tax & Consulting B.V.. Deze medewerking houdt onder meer in dat Cliënt tijdig de benodigde faciliteiten en medewerkers ter beschikking stelt, tijdig de benodigde gegevens en informatie verstrekt en, indien van toepassing, toegang verleent tot de locatie van Cliënt. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de werkzaamheden van zijn medewerkers en gemachtigden, voor een tijdige en rechtmatige verwerking en verstrekking c.q. ter beschikking stelling van juiste en volledige informatie en gegevens door of namens Cliënt aan EJS Tax & Consulting B.V. (waaronder begrepen alle financiële gegevens en overzichten), alsmede voor de uitvoering van adviezen die als onderdeel van de Diensten zijn verstrekt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, mag EJS Tax & Consulting B.V. zonder nader onderzoek of nadere controle ervan uitgaan dat de door Cliënt verstrekte informatie en gegevens juist, volledig en rechtmatig zijn verwerkt en verkregen en dat EJS Tax & Consulting B.V. daarvan gebruik mag maken. EJS Tax & Consulting B.V. is voor haar dienstverlening afhankelijk van een tijdige uitoefening van de verantwoordelijkheden van Cliënt en van tijdig door Cliënt genomen beslissingen en verleende goedkeuringen in verband met de Diensten. EJS Tax & Consulting B.V. mag vertrouwen op alle beslissingen en goedkeuringen van Cliënt. Cliënt is gehouden EJS Tax & Consulting B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Diensten van belang kunnen zijn.

(iii)    Cliënt is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor onder meer het navolgende:

(a)     het nemen van alle zakelijke beslissingen en de vervulling van alle bestuursfuncties in de onderneming van Cliënt;

(b)     het aanwijzen van een of meer personen, bij voorkeur op senior management niveau, die over de juiste vaardigheden, kennis en/of ervaring beschikken om toezicht te houden op (de uitvoering van) de Diensten;

(c)     het beoordelen van de toereikendheid en de resultaten van de Diensten;

(d)     het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de resultaten van de Diensten;

(e)     het invoeren en in stand houden van een stelsel van interne controle, waaronder mede begrepen het bewaken van lopende activiteiten, alsmede

(f)      het naleven van toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op de (activiteiten van) Cliënt.

(iv)    Cliënt is verantwoordelijk voor de correcte naleving van toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, ook in het kader van het aan EJS Tax & Consulting B.V. verstrekken en ter beschikking stellen van (persoons)gegevens met betrekking tot zijn personeel, zijn afnemers of derden, en ook indien deze (persoons)gegevens van derden afkomstig zijn of door derden in opdracht van Cliënt aan EJS Tax & Consulting B.V. worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

(v)      Tenzij in de Opdrachtbevestiging andere afspraken zijn gemaakt, gaat Cliënt ermee akkoord dat de Deliverables geacht worden door Cliënt te zijn geaccepteerd (en de Diensten of het desbetreffende gedeelte geacht worden/wordt te zijn afgerond) zodra 30 dagen zijn verstreken na oplevering bij oplevering in definitieve vorm, dan wel zodra Cliënt daarvan voor het eerst bedrijfsmatig gebruikmaakt, indien dit eerder plaatsvindt.

2.b Verplichtingen van EJS Tax & Consulting B.V.

(i)       EJS Tax & Consulting B.V. neemt krachtens een Opdracht uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich. EJS Tax & Consulting B.V. zal de Diensten uitvoeren met inachtneming van de zorgvuldigheid van een redelijk handelend en redelijk bekwaam professionele dienstverlener.

(ii)      EJS Tax & Consulting B.V. zal zich in redelijkheid inspannen om de Diensten volgens de in de Opdrachtbevestiging, dan wel in andere door EJS Tax & Consulting B.V. schriftelijk geaccordeerde stukken vermelde planning te verrichten. Tenzij door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt echter dat alle door EJS Tax & Consulting B.V. en/of door Cliënt genoemde data voor de Diensten het karakter hebben van een inschatting, uitsluitend bedoeld zijn ten behoeve van de planning en derhalve niet contractueel bindend zijn.

(iii)    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verleent EJS Tax & Consulting B.V. geen advies omtrent de financiële, boekhoudkundige verwerking van transacties die uit de Diensten voortvloeien en is EJS Tax & Consulting B.V. niet verantwoordelijk voor de financiële verslaggeving in verband met de Diensten.

(iv)    Indien de Diensten mede omvatten een advies over de interpretatie of toepassing van wet- en regelgeving, zal dat uitsluitend betrekking hebben op de schriftelijk aangegeven rechtsgebieden of het schriftelijk aangegeven rechtsgebied.

(v)      EJS Tax & Consulting B.V. kan tijdens de uitvoering van de Diensten mondeling ideeën uitwisselen met Cliënt dan wel Deliverables in concept aan Cliënt tonen. De definitieve, schriftelijk aan Cliënt verstrekte versie van een dergelijk concept of mondeling advies, vervangt alle eerdere concepten of mondelinge adviezen. Indien Cliënt zich baseert dan wel vertrouwt op, dan wel zich bij een handelen of nalaten laat leiden door een concept of mondeling advies geschiedt zulks geheel voor eigen rekening en risico.

(vi)    Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is EJS Tax & Consulting B.V. niet verplicht om rekening te houden met gebeurtenissen die na de datum van de afronding van de Diensten plaatsvinden dan wel om Deliverables te actualiseren.

(vii)   Indien bepaalde wet- of regelgeving, een toezichtskader of een gedragscode van toepassing zijn voor de professional(s) die op grond van de Opdracht werkzaamheden verricht(en), maken de desbetreffende regels deel uit van de Opdracht. Cliënt verklaart de daaruit voor EJS Tax & Consulting B.V. voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren.

3. Honorarium en betaling van facturen

 

(a)      EJS Tax & Consulting B.V. heeft recht op de vergoeding conform de Opdrachtbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is deze vergoeding niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden van EJS Tax & Consulting B.V..

(b)     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen overheadkosten,

reistijd, reis- en verblijfskosten en overige door EJS Tax & Consulting B.V. in verband met de Opdracht gemaakte kosten afzonderlijk aan Cliënt in rekening worden gebracht.

(c)      Indien lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de werkzaamheden geheel zijn afgerond, is EJS Tax & Consulting B.V. gerechtigd overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf mogen in voorkomende gevallen de Opdracht – zonder terugwerkende kracht – ontbinden.

(d)     De facturen van EJS Tax & Consulting B.V. zijn na verzending aan

Cliënt direct opeisbaar. Indien zij binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum geen betaling heeft ontvangen, mag EJS Tax & Consulting B.V. de wettelijke rente in rekening brengen. Onverminderd haar overige rechten is EJS Tax & Consulting B.V. gerechtigd de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, indien zij niet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum betaling heeft ontvangen. Cliënt zal alle over of in verband met de facturering van de Diensten geheven belastingen betalen, zoals omzetbelasting.

(e)     Iedere begroting voor Diensten is gebaseerd op een inschatting van EJS Tax & Consulting B.V. omtrent de omvang van de te verrichten werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangspunten in de Opdrachtbevestiging. Tenzij in de Opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, zal een begroting worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer de Diensten complexer blijken te zijn of meer tijd kosten dan verwacht.

(f)       Voor betaling van facturen uit hoofde van een gezamenlijk verstrekte Opdracht zijn de Cliënten hoofdelijk aansprakelijk.

(g)      EJS Tax & Consulting B.V. is gerechtigd van Cliënt te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door EJS Tax & Consulting B.V. te bepalen vorm. Indien Cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is EJS Tax & Consulting B.V. gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Cliënt aan EJS Tax & Consulting B.V. uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

4. Duur en beëindiging

 

(a)      De Opdracht eindigt zodra de Diensten zijn verricht, behoudens eerdere beëindiging conform de Opdracht.

(b)     Tenzij in de Opdrachtbevestiging anders is bepaald, waaronder mede begrepen de uitdrukkelijke overeenstemming over een bepaalde duur of over de duur van een project, kan de Opdracht te allen tijde door ieder der partijen en ongeacht de aanwezigheid van een tekortkoming worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Indien een partij de uit de Opdracht voortvloeiende verbintenissen niet of niet geheel nakomt, kan zij beëindiging als bedoeld in de vorige volzin voorkomen door haar verplichtingen alsnog na te komen binnen een redelijke termijn, indien dit redelijkerwijze van de wederpartij kan worden gevergd. Voorts kan de Opdracht onmiddellijk schriftelijk door ieder der partijen worden beëindigd indien de andere partij (i) surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (ii) failliet is verklaard, (iii) in verzuim raakt , dan wel (iv) het vrije beheer over een aanmerkelijk gedeelte van haar vermogen verliest.

(c)      EJS Tax & Consulting B.V. is gerechtigd de Opdracht onmiddellijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt, indien EJS Tax & Consulting B.V. constateert dat (a) de overheid, een toezichthoudende instantie, een beroepsorganisatie of een bestuursorgaan nieuwe wet- of regelgeving, besluiten, beleid of aanwijzingen heeft ingevoerd of bestaande wet- of regelgeving, besluiten, beleid of aanwijzingen heeft gewijzigd als gevolg waarvan de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk onwettig of anderszins onrechtmatig zou zijn dan wel in strijd zou komen met de onafhankelijkheids- of beroepsregels, dan wel indien (b) omstandigheden zodanig zijn gewijzigd (met inbegrip van maar niet beperkt tot veranderingen in de zeggenschap over Cliënt of over een of meer Groepsmaatschappijen van Cliënt) dat de uitvoering van de Opdracht door EJS Tax & Consulting B.V. geheel of gedeeltelijk in strijd met de wet of anderszins onrechtmatig zou zijn of in strijd zou komen met de beroepsregels.

(d)     Beëindiging van de Opdracht heeft geen terugwerkende kracht. Ingeval van beëindiging van de Opdracht is Cliënt aan EJS Tax & Consulting B.V. een vergoeding verschuldigd conform de Opdrachtbevestiging voor de tot en met de beëindigingsdatum verrichte Diensten en gemaakte kosten. Dit laat onverlet het eventuele recht van Cliënt op schadevergoeding in geval van een toerekenbare tekortkoming van EJS Tax & Consulting B.V.. Bedragen die door EJS Tax & Consulting B.V. in rekening zijn gebracht in verband met reeds vóór de beëindiging verrichte Diensten, zijn op het moment van beëindiging onmiddellijk opeisbaar.

5. Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

 

(a)      Behoudens het hierna bepaalde of voor zover een afzonderlijke licentieovereenkomst van toepassing is, zullen Deliverables in materiële vorm – onder opschortende voorwaarde van ontvangst van volledige betaling van haar facturen door EJS Tax & Consulting B.V. – eigendom worden van Cliënt en met inachtneming van de overige bepalingen in de Opdracht door Cliënt gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor de Deliverables zijn geleverd.

(b)     Behoudens voor zover een afzonderlijke licentieovereenkomst van toepassing is, verleent EJS Tax & Consulting B.V. hierbij aan Cliënt – onder de opschortende voorwaarde van ontvangst van volledige betaling van haar facturen – een eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief recht tot gebruik van EJS Tax & Consulting B.V. Technologie vervat in of benodigd voor het gebruik van de Deliverables voor het doel waarvoor de Deliverables zijn geleverd, een en ander met inachtneming van de overige bepalingen in de Opdracht. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de vergoeding voor dit gebruiksrecht geacht te zijn begrepen in de vergoeding voor de Diensten.

(c)      Voor zover EJS Tax & Consulting B.V. haar eigendom (waaronder mede begrepen EJS Tax & Consulting B.V. Technologie of hardware of programmatuur van EJS Tax & Consulting B.V.) aanwendt in verband met de uitvoering van de Diensten ingevolge de Opdracht, blijft deze het eigendom van EJS Tax & Consulting B.V. en verkrijgt Cliënt geen enkel recht daarop, behoudens het uitdrukkelijk in het vorig lid verleende gebruiksrecht. Ongeacht enige andersluidende bepaling in de Algemene Voorwaarden (i) is uitsluitend EJS Tax & Consulting B.V. rechthebbende van alle eigendoms- en overige rechten op en belanghebbende bij EJS Tax & Consulting B.V. Technologie, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle rechten op grond van alle auteurs-, octrooi- en overige intellectuele eigendomswet- en regelgeving en (ii) is EJS Tax & Consulting B.V. gerechtigd de EJS Tax & Consulting B.V. Technologie toe te passen, te wijzigen, bekend te maken en anderszins te exploiteren (waaronder mede begrepen het leveren van diensten, programmatuur of materiaal aan andere opdrachtgevers).

(d)     EJS Tax & Consulting B.V. gaat niet akkoord met bepalingen die uitgelegd kunnen worden als een verbod op of een beperking van haar recht om (i) volledig naar eigen inzicht advies- of overige diensten van welke soort of aard dan ook te leveren aan welke andere natuurlijke of rechtspersonen dan ook, dan wel om (ii) materiaal voor zichzelf of voor derden te ontwikkelen dat concurrerend of vergelijkbaar is met Deliverables ontwikkeld in verband met de Opdracht, ongeacht de gelijkenis daarvan met die Deliverables, zulks onverminderd haar geheimhoudingsverplichtingen voortvloeiend uit artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

 

(a)      Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van EJS Tax & Consulting B.V. beperkt  tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

(b)     De totale aansprakelijkheid van EJS Tax & Consulting B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

(c)      Bij opdrachten met een duur langer dan één jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van één maal het jaarhonorarium.

(d)     De aansprakelijkheid van EJS Tax & Consulting B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt EJS Tax & Consulting B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en EJS Tax & Consulting B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

(e)     EJS Tax & Consulting B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk EJS Tax & Consulting B.V., naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

(f)       Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op EJS Tax & Consulting B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd..

(g)      Een aanspraak vervalt in ieder geval, als EJS Tax & Consulting B.V. niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 

7. Overmacht

 

Geen der partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming of niettijdige nakoming van hun verplichtingen, indien dit direct of indirect het gevolg is van omstandigheden of oorzaken die buiten hun redelijke invloedssfeer zijn gelegen.

8. Vervaltermijn

 

Onverminderd de verplichting van Cliënt om tijdig te reclameren over tekortkomingen in de nakoming van de Opdracht door EJS Tax & Consulting B.V., vervallen Claims van Cliënt met betrekking tot de Opdracht of de Diensten twee jaar nadat zij ingevolge de toepasselijke wet- of regelgeving zijn ontstaan.

9. Geheimhouding

 

(a)      Wanneer EJS Tax & Consulting B.V. of Cliënt in verband met de Opdracht Vertrouwelijke Informatie onder zich krijgt, zal de ontvangende partij deze niet zonder toestemming van de verstrekkende partij aan derden bekendmaken met uitzondering van bekendmaking aan de eigen juridische adviseurs doch dan uitsluitend ten behoeve van het inwinnen van juridisch advies ten aanzien van de eigen rechtspositie. Het voorgaande lijdt uitzondering voor zover bekendmaking vereist is bij of krachtens de wet of op grond van civiel-, straf- of administratiefrechtelijke procedures (toezicht en onderzoek daaronder mede begrepen), alsmede voor zover die Vertrouwelijke Informatie

(i)                   reeds publiekelijk toegankelijk is (waaronder mede begrepen informatie die aan een overheidsinstantie is verstrekt en
openbaar toegankelijk is) anders dan als gevolg van een schending van onderhavige geheimhoudingsplicht door de ontvangende

partij,

(ii)     zonder verdere geheimhoudingsplicht aan de ontvangende partij ter beschikking is gesteld door een ander dan de verstrekkende partij, welke volgens de ontvangende partij daarmee geen geheimhoudingsplicht heeft geschonden jegens de verstrekkende partij,

(iii)    zonder geheimhoudingsverplichting ter kennis is gekomen aan de ontvangende partij vóór de bekendmaking door de verstrekkende partij aan de ontvangende partij, of

(iv)    door de ontvangende partij zelf is ontwikkeld onafhankelijk van de terbeschikkingstelling van die informatie door de verstrekkende partij.

        Ter nakoming van hun verplichtingen ingevolge dit lid 9(a) verbinden beide partijen zich om ten minste dezelfde mate van zorgvuldigheid te betrachten bij de geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie van de ander als zij betrachten bij de geheimhouding van hun eigen Vertrouwelijke Informatie, waarbij in elk geval ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid wordt betracht.

(b)     Cliënt stemt ermee in dat EJS Tax & Consulting B.V. Vertrouwelijke Informatie verstrekt: (i) aan EJS Tax & Consulting B.V. en Hulppersonen, alsmede (ii) aan de accountants, advocaten en verzekeraars van EJS Tax & Consulting B.V. in verband met (mogelijke) juridische procedures, dan wel (iii) conform de geldende beroepsregels.

(c)      Tijdens de uitvoering van de Diensten mag EJS Tax & Consulting B.V. of Hulppersonen ongehinderd Vertrouwelijke Informatie uitwisselen met andere adviseurs van Cliënt.

(d)     Cliënt erkent dat EJS Tax & Consulting B.V. in verband met de uitvoering van de Diensten algemene kennis, ervaring, know-how, vaardigheden en ideeën ontwikkelt die door haar medewerkers worden onthouden. Ongeacht enige andersluidende bepaling in de Algemene Voorwaarden erkent Cliënt dat EJS Tax & Consulting B.V. van deze algemene kennis, ervaring, know-how, vaardigheden en ideeën gebruik mag maken. Cliënt stemt ermee in dat EJS Tax & Consulting B.V. van of namens Cliënt ontvangen Informatie mits geanonimiseerd en niet herleidbaar tot (rechts)personen (i) gebruikt voor onderzoek- en adviesdoeleinden – waaronder mede begrepen benchmarking – en (ii) deze deelt

met EJS Tax & Consulting B.V. Entiteiten voor gebruik voor dezelfde doeleinden.

(e)     Niets in de Opdracht zal EJS Tax & Consulting B.V. verhinderen om aan andere opdrachtgevers diensten te verlenen (met inbegrip van diensten die overeenstemmen of vergelijkbaar zijn met de Diensten), zelfs ingeval Cliënt en deze andere opdrachtgevers tegengestelde belangen hebben, zulks op voorwaarde dat EJS Tax & Consulting B.V. haar geheimhoudingsplicht in acht neemt, hetgeen inhoudt dat in voorkomende gevallen een passende scheiding wordt aangebracht tussen teams en dossiers. Voor zover EJS Tax & Consulting B.V. informatie onder zich heeft waarop een geheimhoudingsplicht rust jegens een andere opdrachtgever of jegens derden, is EJS Tax & Consulting B.V. niet verplicht deze informatie aan Cliënt bekend te maken of ten behoeve van Cliënt aan te wenden, ongeacht de mate van relevantie van de informatie. Wanneer een der partijen vaststelt dat een belangenverstrengeling dreigt, dient zij de wederpartij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen en treden partijen met elkaar in overleg om tot een redelijke oplossing te komen.

(f)       Cliënt verbindt zich de kosten te vergoeden die door EJS Tax & Consulting B.V. of door een

Hulppersoon worden gemaakt ter nakoming van bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen tot verstrekking van informatie met betrekking tot de Diensten in een procedure die materieel gezien niet tegen de desbetreffende EJS Tax & Consulting B.V. c.q. Hulppersoon is gericht op voorwaarde dat EJS Tax & Consulting B.V. Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt, bij voorkeur voorafgaande aan die verstrekking, voor zover die verwittiging van de Cliënt redelijkerwijze mogelijk en juridisch toelaatbaar is.

(g)      Cliënt zal Deliverables van EJS Tax & Consulting B.V., waaronder adviezen, memoranda en rapportages uitsluitend aanwenden voor de doeleinden als vermeld in de Opdrachtbevestiging. Meer in het bijzonder is het Cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EJS Tax & Consulting B.V. niet toegestaan Deliverables, waaronder adviezen, memoranda en rapportages te gebruiken dan wel daarnaar te verwijzen in verband met zakelijke beslissingen van derden of voor reclamedoeleinden.

(h)     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle Diensten uitsluitend bestemd ten behoeve van Cliënt. De enkele omstandigheid dat een ander dan Cliënt de beschikking krijgt over een Deliverable, waaronder mede begrepen een advies, memorandum, rapportage of andere Dienst, heeft niet tot gevolg dat jegens die ander een zorgplicht of professionele relatie ontstaat of dat enige (toekomstige) aansprakelijkheid jegens die ander door EJS Tax & Consulting B.V. wordt aanvaard. Dit betekent dat wanneer kopieën van Deliverables, waaronder adviezen, memoranda, rapportages of overige Diensten (of daarvan afgeleide informatie) onder toepasselijkheid van bovenvermelde uitsluitingen aan derden worden verstrekt, EJS Tax & Consulting B.V. geen enkele zorgplicht of aansprakelijkheid heeft jegens deze derden dan wel jegens opvolgende ontvangers van die kopieën.

 

10. Verspreiding van Deliverables of Communicaties aan Cliënt

 

(a)      Dit artikel is van toepassing op alle door EJS Tax & Consulting B.V. ingevolge een Opdracht geoffreerde of verrichte Diensten, ingeval de overeengekomen Deliverable een schriftelijke of mondelinge mededeling van EJS Tax & Consulting B.V. betreft die bestemd is om onder Overige Ontvangers te worden verspreid.

(b)     De door EJS Tax & Consulting B.V. ingevolge de Opdracht vervaardigde Deliverables alsmede

Communicaties aan Cliënt mogen niet aan Overige Ontvangers worden verstrekt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van EJS Tax & Consulting B.V.. Toestemming van EJS Tax & Consulting B.V. voor het verspreiden van Deliverables of Communicaties aan Cliënt onder specifieke derden, waaronder begrepen Overige Ontvangers, geschiedt altijd onder voorwaarde van ontvangst van een door de desbetreffende derde ondertekende brief in een voor EJS Tax & Consulting B.V. aanvaardbare vorm waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden de Deliverable of Communicatie aan Cliënt aan de ontvanger worden vrijgegeven.

(c)      Het is Cliënt echter wel toegestaan om Deliverables of een Communicatie aan Cliënt in volle omvang aan Groepsmaatschappijen of Professionele Adviseurs te verstrekken, mits Cliënt daarbij uitdrukkelijk vermeldt:

(i)      dat zij de Deliverable of de Communicatie aan Cliënt uitsluitend mogen aanwenden om Cliënt te helpen bij de beoordeling van transacties of zakelijke beslissingen waarop de Opdrachtbevestiging betrekking heeft, met dien verstande dat Cliënt ervoor dient te zorgen dat de Deliverables of de Communicaties aan Cliënt niet door deze

Groepsmaatschappijen en/of Professionele Adviseurs verder worden verspreid, openbaar gemaakt of geciteerd en dat zij de desbetreffende transacties of zakelijke beslissingen niet in verband brengen met EJS Tax & Consulting B.V. Entiteiten; en

(ii)     dat verdere verspreiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EJS Tax & Consulting B.V. verboden is, behoudens voor zover zulks intern geschiedt binnen de organisatie van de Groepsmaatschappij en/of de Professionele Adviseur; alsmede

(iii)    dat EJS Tax & Consulting B.V., voor zover dit naar Nederlands recht is toegestaan, geen zorgplicht, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens hen aanvaardt in verband met de Diensten.

(d)     EJS Tax & Consulting B.V. bepaalt naar eigen inzicht of Deliverables, Communicaties aan Cliënt of overige documenten geschikt zijn voor vrijgave aan Cliënt of Overige Ontvangers. Ingeval EJS Tax & Consulting B.V. van mening is dat een bepaalde Deliverable of Communicatie aan Cliënt niet voor vrijgave geschikt is, zal EJS Tax & Consulting B.V. – op schriftelijk verzoek van Cliënt – zo spoedig mogelijk zorgen voor een bewerkte, voor vrijgave geschikte Deliverable of Communicatie aan Cliënt.

(e)     Cliënt is gerechtigd te verlangen dat bepaalde onderdelen van de Deliverables of van de Communicaties aan Cliënt niet worden vrijgegeven aan een partij aan wie de rapportage of de documenten ingevolge de Opdracht zou moeten worden vrijgegeven, mits Cliënt die partij op de hoogte stelt van het feit dat de vrijgegeven Deliverable of Communicatie aan Cliënt bewerkt of onvolledig is.

11. Bescherming persoonsgegevens

 

(a)      In het kader van een Dienst en/of Deliverables of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op EJS Tax & Consulting B.V. kan EJS Tax & Consulting B.V. persoonsgegevens betreffende Cliënt en/of personen werkzaam bij/ voor of verbonden aan Cliënt verwerken.

(b)     In verband met de optimalisering van de dienstverlening van EJS Tax & Consulting B.V. aan Cliënt, alsmede in verband met het kunnen benaderen van Cliënt en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Cliënt met informatie en met Diensten van EJS Tax & Consulting B.V. en/of derden kan EJS Tax & Consulting B.V. persoonsgegevens verwerken.

(c)      Verwerking van persoonsgegevens door EJS Tax & Consulting B.V. in het kader van de activiteiten als voormeld in lid (a) en (b), vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

(d)     Op Cliënt rust een zelfstandige plicht tot naleving van toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. EJS Tax & Consulting B.V. is jegens Client niet aansprakelijk voor Schade die voortvloeit uit niet-naleving van deze verplichting door Cliënt of door haar ingeschakelde derden en Client vrijwaart EJS Tax & Consulting B.V. voor alle geleden Schade in verband met Claims van derden met betrekking tot de niet-naleving.

12. Overdracht

 

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij mag geen der partijen de rechten of plichten voortvloeiend uit een Opdracht geheel of gedeeltelijk overdragen, met dien verstande dat EJS Tax & Consulting B.V. haar rechten of verplichtingen ingevolge de Opdracht wel mag overdragen aan haar rechtsopvolgers. Partijen zullen noch direct, noch indirect Claims uit hoofde van de Opdracht overdragen aan derden.

 

 

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

(a)      Op de Opdracht, met inbegrip van alle aangelegenheden die daarmee verband houden, en op de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.

(b)     Partijen zullen trachten geschillen of vorderingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht voortvarend door middel van onderhandelingen tot een oplossing te brengen.

(c)      De arrondissementsrechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van Claims voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht of de Diensten.

14. Wervingsverbod

 

EJS Tax & Consulting B.V. en Cliënt komen overeen dat zij medewerkers van de andere partij die tijdens de uitvoering van de Diensten rechtstreeks en inhoudelijk contact hebben gehad met eigen medewerkers zowel tijdens de Opdracht als gedurende een periode van twaalf (12) maanden na beëindiging daarvan behoudens toestemming van de wederpartij niet direct of indirect zullen benaderen, voor zich zullen laten werken of in dienst zullen nemen. Ingeval van overtreding van deze bepaling verbeurt de overtredende partij aan de benadeelde partij een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van het basisjaarsalaris van de betreffende medewerker in zijn/haar nieuwe functie. Hoewel deze vergoeding in de plaats treedt van ieder ander recht op schadevergoeding uitgedrukt in geld, is de benadeelde partij gerechtigd een voorlopige voorziening te vragen die strekt tot beëindiging van een voortdurende of herhaalde overtreding. Deze bepaling houdt geen beperking in van het recht van EJS Tax & Consulting B.V. c.q. Cliënt om in het algemeen personeel te werven via de media.

 

  1. Gebruik van namen, handelsmerken, etc.

 

EJS Tax & Consulting B.V. en Cliënt komen overeen dat zij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander geen gebruik zullen maken van elkaars naam, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, handelsnamen en/of ‘branding’, met dien verstande dat EJS Tax & Consulting B.V. de naam van Cliënt en de uitvoering van de Diensten wel mogen gebruiken in marketing- en publicitair materiaal, om daarmee hun ervaring aan te geven, alsmede voor interne doeleinden.

16. Gebruik van elektronische communicatie

 

(a)      Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze Vertrouwelijke Informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer wordt aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

(b)     Partijen beseffen zich dat internet per definitie onveilig is en dat gegevens beschadigd kunnen worden, dat berichten niet altijd meteen of helemaal niet worden bezorgd en dat het in voorkomende gevallen wellicht beter is om andere communicatiemiddelen te gebruiken. Bij elektronische communicatie speelt bovendien het risico van besmetting met een virus. Partijen dienen ieder hun eigen systemen en belangen te beschermen en aanvaarden, voor zover wettelijk is toegestaan, jegens de ander geen enkele verantwoordelijkheid uit welken hoofde dan ook voor verlies, schade of omissies die op welke wijze ook voortvloeien uit het gebruik van internet of uit het gebruik van de netwerken, applicaties, elektronische gegevens of overige systemen van Cliënt door EJS Tax & Consulting B.V.

 

17. Overige bepalingen

 

  1. a)Nawerking. Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen/leden 1(b), 1(d) (Toepasselijkheid en gehele overeenkomst), 3 (Honorarium en betaling van facturen), 5 (Eigendom en intellectuele eigendomsrechten), 6 (Beperking van aansprakelijkheid), 8 (Vervaltermijn), 9 (Geheimhouding), 10 (Verspreiding van Deliverables of Communicaties aan Cliënt), 12 (Overdracht), 13 (Toepasselijk recht en forumkeuze), 14 (Wervingsverbod), 15 (Gebruik van namen, merken etc.), 17 (Overige bepalingen).
  2. b)Conversie. Indien op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling of het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

Kopjes. Kopjes in de Opdracht dienen uitsluitend de leesbaarheid en daaraan komt geen zelfstandige betekenis toe.